Appi Tappi Song Lyrics – Rajaratha Movie

Appi Tappi Song Lyrics in Kannada

ಬಾನಿನಾಲೆ
ಹೆಗೆಕೆ ನಿಂಟೆ ನೆನೆ ಮೆಘಾ
ಮೆಲಿಂಡಾ ಒಂಬತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ
ನನ್ನಾ ಮೌನಾಡಲೆ
ಮಾತು ಕೆಲಿಸೆಡ್
ನೀನೆನೊ ಹೀಜ್
ಒಂಡೆ ಮಾಥಿನಾಲೆ ಯಲ್ಲವನ್ ಹೆಲ್ಬಲ್ಲೇ
ಬೆರೆನೋ ಕೆಲಿಡಾಗಾ
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಲುವೆನೋ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಇಂದೂ

ಆಪಿ ಥಪ್ಪಿ ಮಾಥು ಮ್ಯಾಥಲ್ಲೇ
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು

ತಂಪು ಗಲ್ಲಿ ಹೀಜ್ ಬಿಸಿಕಂದೂ ತನ್ನಾನೆ
ಪಿಸು ಮಾಥಿನಾಲಿ ಮಾದಿದಾಗಾ ಬನ್ನನೇ
ನಾನು ಕಡು ಮುಚ್ಚಿ ನಾಡಿಡಾಗಾ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕನ್ನಾ ರಿಪೀ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಯಲು ಮೆಲೆನೆ
ಹೆಲ್ ಎನ್ಯುಟಿವ್ ನಿನ್ನಾ ಕಣ್ಣುಗ್ಲೌ
ನನ್ನಾ ಕಲ್ಪನೇಯಾ ಹಸ್ ಸನ್ನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು
ಕನಸುನು ನಿಜೆವೆನ್ ಎಂಡ್ಟು ಗೊಟಿರಡೆ
ಎಟು ಹೆಲಾರೆ ಹೆಲ್ಯು ನೀನೆ ನಾನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥೀರಾ ಬಾಂಡು

ಆಪಿ ತಪಿ ಮಾಥು ಮಾಥಲ್ಲೇ
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು

ಹೋವಿನಾಂದ ಹೋಲುವಂತ
ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸಸವನು ಕಂಡ
ದುಂಬಿ ಇಂಡಿ ಗೊರಾವಿರು
ನಿನ್ನಾ ನಾಗೇ ಕಂಡಾ
ಔ ಡಂಬಿಗಲು
ಆಡು ಮಕರಂದ ಎಂಡ್ಯು ನಂಬಿದವು
ದುಂಬಿಯಾ ದಲೈಗೆ ಸಿಲುಕುವಾ ಮುನ್ನಾ
ನಿನ್ನನ್ನು ತುಟಿ ಆಂಚಿನಂದ ನಾನಾ
ಕೆನ್ನೆಜ್ ಬನ್ನವಿಟ್ಟು ನೋಡು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡು
ಇನ್ನೂ ಕನೈಸೇಡ್
ಮ್ಯಾಥೇಕ್ ಈಗಾ
ನೋಡು ಹೆಲ್ಯುಥೈಡ್ ಕನ್ನಿನಾ ಬಿಂದು
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು

ಬಾನಿನಾಲೆ ಹೇಗೆಕೆ ನಿಂಟೆ ನೀನು ಮೇಘಾ
ಮೆಲಿಂಡಾ ಒಂಬತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ
ಹಮ್ ಹ್ಯಾಮ್

If you’d like to watch Rajaratha movie online on your smartphone, it is available on Zee5. Xiometry has a nice article telling about the features of Zee5 & other top streaming services of India. You can check that if you want.