Month: May 2019

Last Bench Song Lyrics in Kannada ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟೀ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಧೆ ಹಾವಳಿ ಯಾರ್ನೆನ್ ಕೇಳೋದು ಕುರ್ಚಿ…

Bombe Helutaite Song Lyrics in Kannada ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ಮತ್ತೆ…