Category: Lyrics

Featured Video Play Icon

Appi Tappi Song Lyrics in Kannada ಬಾನಿನಾಲೆ ಹೆಗೆಕೆ ನಿಂಟೆ ನೆನೆ ಮೆಘಾ ಮೆಲಿಂಡಾ ಒಂಬತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನಾ…